Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 22:23
6758 Lượt xem

Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

PGS, TS LÊ THỊ THỤC

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, luôn được quan tâm thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một cơ quan, đơn vị có vai trò nòng cốt. Để thực hiện nhiệm vụ đó, việc lãnh đạo phát huy tốt vai trò của đội ngũ giảng viên Học viện có ý nghĩa quyết định. Bài viết khái quát hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, những kết quả bước đầu trong hoạt động này.

Từ khóa: vai trò của giảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng; Học viện Chính trị khu vực I.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền