Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 22:27
5501 Lượt xem

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

ThS HÀ THỊ BÍCH THỦY

Vụ Tổ chức - Cán bộ,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Xuất phát từ quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người luôn chú trọng việc phòng, chống những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Bài viết làm rõ tư tưởng của Người về vấn đề này và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác cán bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cán bộ, đảng viên.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền