Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 22:42
6431 Lượt xem

Quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước ở một số nước và các giá trị tham khảo cho Việt Nam

TS LÊ THỊ MINH HÀ

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước là quan hệ chủ yếu nhất mà đảng cầm quyền phải tập trung xử lý, giải quyết vì qua đây thể hiện năng lực cầm quyền của đảng. Tùy theo thể chế chính trị ở từng nước mà các đảng cầm quyền thực hiện cách thức quan hệ với nhà nước thích hợp. Thực tiễn các đảng cầm quyền trên thế giới giải quyết quan hệ với nhà nước cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để rút ra các giá trị tham khảo cho hoạt động cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khóa: đảng cầm quyền, quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền