Trang chủ
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 19:55
5651 Lượt xem

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở đội ngũ trí thức Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PGS, TS PHẠM MINH SƠN

TS PHAN THỊ THANH HẢI

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng và là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Với đặc trưng là lao động trí óc, đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển xã hội bằng sản phẩm sáng tạo là những tri thức khoa học mới, tạo nên sự thay đổi căn bản theo chiều hướng đi lên của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, thúc đẩy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trở thành điều kiện cho sự phát triển của Việt Nam. Bài viết góp phần làm rõ lý luận đổi mới sáng tạo và bàn luận về điều kiện thúc đẩy sức đổi mới sáng tạo ở đội ngũ trí thức Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, đội ngũ trí thức Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền