Trang chủ
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 19:59
5902 Lượt xem

Những giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội mà nhân loại hướng tới

PGS, TS HỒ TRỌNG HOÀI

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh mới của thời đại, mục tiêu, con đường phát triển là vấn đề lớn được đặt ra cho mọi quốc gia, dân tộc. Với Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội (CNXH) đã được Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta lựa chọn. Kiên trì, kiên định mục tiêu đó đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều thử thách hiểm nghèo và thu được thành tựu ngày càng to lớn. Thực tiễn đó chứng minh rằng, những giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp của CNXH mà nhân loại hướng đến đã từng bước được hiện thực hóa và được thể hiện một cách sâu sắc qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.   

Từ khóa: chủ nghĩa xã hội; lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền