Trang chủ
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:03
5808 Lượt xem

Công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận

TS NGUYỄN VĂN ĐẠO

Trường Đại học Văn Lang

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công lao, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm nhiều nội dung và mục đích, vừa phủ nhận Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, vừa xuyên tạc “mối quan hệ” giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa cộng sản. Trên cơ sở lịch sử, khoa học và được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm, chúng ta hoàn toàn phản bác những luận điệu xuyên tạc này và khẳng định công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân, đất nước Việt Nam.

Từ khóa: nhận diện và phản bác, luận điệu xuyên tạc, Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền