Trang chủ
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:05
5809 Lượt xem

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên mạng xã hội hiện nay

TS NGÔ THỊ HUYỀN

Trường Đại học Lạc Hồng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Quản lý văn hóa trên không gian mạng nói chung, mạng xã hội nói riêng là việc làm cần thiết, cấp bách, vừa khai thác được những ưu thế vượt trội của mạng xã hội, vừa xây dựng được không gian văn hóa mạng an toàn, lành mạnh, thúc đẩy quá trình xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với tư cách là sức mạnh mềm của đất nước trong quá trình hội nhập. Trên cơ sở phân tích tính hai mặt của mạng xã hội, bài viết luận giải sự cần thiết và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên mạng xã hội ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: mạng xã hội, quản lý nhà nước, văn hóa mạng, sức mạnh mềm.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền