Trang chủ
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:07
6536 Lượt xem

Chính sách đất đai của Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

PGS, TS TRẦN THỊ MINH CHÂU

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS, TS VŨ VĂN PHÚC

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Bài viết trình bày đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phân bổ và tổ chức sử dụng đất đai trong thời kỳ đổi mới, đề xuất một số kiến nghị chính sách nhằm sử dụng tốt nhất nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội theo kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Từ khóa: chính sách đất đai, nguồn lực đất đai, phân bổ nguồn lực, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đất đai.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền