Trang chủ
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:08
6777 Lượt xem

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong phát triển kinh tế vùng biên giới

TS ĐẬU TUẤN NAM

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc trong thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên giới với sự hình thành các mô hình kinh tế vùng biên như khu kinh tế tự do (FEZs), khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới (CBECZs)... có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những kinh nghiệm từ thực tiễn của Trung Quốc có thể tham khảo trong việc xây dựng, phát triển kinh tế vùng biên giới của Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Bài báo là kết quả nghiên cứu của Đề tài ĐTCB.UBDT.01.20-21, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ.

Từ khóa: phát triển kinh tế vùng biên giới, kinh nghiệm Trung Quốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền