Trang chủ
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:08
6773 Lượt xem

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực

NCS CHITSAVAN THETYOTHIN

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn nhất quán quan điểm “nguồn nhân lực được quan tâm phát triển. Con người là chìa khóa của sự thành công hoặc thất bại của mọi công việc... mặc dù có các phương tiện, khí tài hiện đại bao nhiêu thì vẫn cần đến con người có tri thức, có tài năng và có đạo đức - để điều khiển những phương tiện và khí tài đó”. Từ khi thực hiện chủ trương đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (năm 2001 đến nay), phát triển nguồn nhân lực luôn được xem là nội dung mang tính “đột phá” trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Từ khóa: Đảng nhân dân Cách mạng Lào; nguồn nhân lực.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền