Trang chủ
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 10:59
5993 Lượt xem

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện - nội dung sâu đậm và đầy tâm huyết trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS DƯƠNG TRUNG Ý

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến những vấn đề lý luận và thực tiễn sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là một nội dung được đề cập rất đậm nét, sâu sắc, toàn diện và đầy tâm huyết trong nhiều bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Từ khóa: xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; Tổng Bí thư; chính trị; tư tưởng; tổ chức, đạo đức, cán bộ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền