Trang chủ
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:03
5935 Lượt xem

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

ThS DƯƠNG THANH BÌNH

Trường Chính trị Nghệ An

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên cơ sở quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ, bài viết làm rõ thực trạng công tác này và nêu giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền