Trang chủ
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:08
6193 Lượt xem

Dân cư Bình Dương: Quy hoạch và phát triển

PGS, TS NGUYỄN VĂN HIỆP

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Dân cư tỉnh Bình Dương rất đa dạng, thường xuyên tiếp nhận các cư dân mới, cơ cấu thành phần dân cư chuyển biến sâu sắc theo hướng đa tộc người, đa vùng miền, đa quốc gia và đa văn hóa. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương là công sức đóng góp của tất cả các tầng lớp dân cư, trong đó dân nhập cư có một vai trò quan trọng. Trong những năm tới tỉnh Bình Dương cần xây dựng và thực hiện quy hoạch và các cơ chế quản lý, phát triển dân cư bền vững với những định hướng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép quản lý dân cư trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, gắn chính sách phát triển và quản lý dân cư với chính sách dân số bền vững.

Từ khóa: dân cư tỉnh Bình Dương, quy hoạch dân cư, quản lý dân cư.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền