Trang chủ
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:12
6122 Lượt xem

Phát huy hiệu quả nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam

TS NGUYỄN KHẮC ĐỨC

Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Nguồn lực tôn giáo (NLTG) có ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc phát huy NLTG ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Bài viết đề xuất các kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các địa phương và các tổ chức tôn giáo nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả NLTG ở Việt Nam.

Từ khóa: tôn giáo; chính sách tôn giáo; phát huy nguồn lực tôn giáo.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền