Trang chủ
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:16
7005 Lượt xem

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào

CHITPHATHAY SOVALITH

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng đội ngũ trí thức là một nội dung quan trọng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức vào xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào là vấn đề cấp thiết hiện nay, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Bài viết tập trung khái quát một số vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào; trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từ khóa: trí thức; nữ trí thức Lào; tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền