Trang chủ
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:38
5406 Lượt xem

Yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

PGS, TS ĐINH NGỌC GIANG

Vụ Quản lý khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS PHẠM VĂN PHONG

Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp... Bài viết làm rõ những kết quả đạt được và một số yêu cầu mới đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Từ khóa: yêu cầu đặt ra; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đại hội XIII.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền