Trang chủ
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:05
5249 Lượt xem

Khát vọng phát triển đất nước trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS LÊ VĂN PHỤC

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về đường lối đổi mới, về phát triển đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Thông qua cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác định mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước và các phương hướng, biện pháp để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Từ khóa: khát vọng phát triển đất nước; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chủ nghĩa xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền