Trang chủ
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:09
5442 Lượt xem

Đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động ly khai ở vùng đồng bào dân tộc

TS NGUYỄN THỊ THANH DUNG

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động ly khai ở các vùng dân tộc thiểu số, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc là âm mưu mà các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Bài viết dự báo các diễn biến trong thời gian tới, đồng thời đưa ra giải pháp nhận diện, ngăn chặn và làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn đó.

Từ khóa: chủ nghĩa ly khai, tộc người thiểu số.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền