Trang chủ
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 15:01
4812 Lượt xem

Viện Thông tin khoa học - 60 năm xây dựng và phát triển

TS NGUYỄN MẠNH HẢI

Viện Thông tin khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Trong 60 năm qua, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu, phát triển về mọi mặt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong mọi thời kỳ. Bài viết nêu khái quát những thành tựu nổi bật của Viện trên các lĩnh vực công tác thư viện, xuất bản tạp chí, thông tin phục vụ lãnh đạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Từ khóa: Viện Thông tin khoa học; thông tin phục vụ lãnh đạo; Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền