Trang chủ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:13
4619 Lượt xem

Quan điểm của Đảng về phát triển năng lượng tái tạo

PGS, TS VŨ QUANG

Viện Kinh tế và Quản lý,

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Phát triển năng lượng tái tạo đang là xu thế tất yếu, là nhu cầu cấp bách để phát triển bền vững. Đảng ta khẳng định rõ quan điểm về phát triển năng lượng tái tạo, được thể chế hóa bằng chính sách, pháp luật để tổ chức thực hiện trong cuộc sống. Quá trình triển khai thực hiện chính sách và pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Bài viết nghiên cứu quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhận diện một số vấn đề pháp lý về hoạt động phát triển năng lượng tái tạo, từ đó đóng góp một số kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng trong thời gian tới.

Từ khóa: phát triển năng lượng tái tạo; chính sách và pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo; phát triển bền vững.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền