Trang chủ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:17
5145 Lượt xem

Giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị

PGS, TS LÊ MINH QUÂN

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị thể hiện ở cách tiếp cận trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng; tiếp cận chính trị từ hình thái kinh tế - xã hội; giành, giữ và thực thi quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước là vấn đề cơ bản của chính trị; chính trị vừa là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật và chính trị của giai cấp công nhân là chính trị nhân văn, chính trị của sự giải phóng con người. Những giá trị đó có ý nghĩa là công cụ nhận thức khoa học và thực tiễn to lớn đối với việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

Tóm tắt: chính trị; quyền lực chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền