Trang chủ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:29
5443 Lượt xem

Tăng cường bản chất giai cấp công nhân, phòng, chống “phi chính trị hóa” quân đội

TS TRẦN VĂN HÙNG

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Tăng cường bản chất giai cấp công nhân là nội dung cốt yếu nhất xây dựng Quân đội về chính trị, phòng, chống “phi chính trị hóa” Quân đội. Bài viết tập trung làm rõ thực chất âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội; quan điểm mácxít về bản chất giai cấp của quân đội; bài học từ “phi chính trị hóa” quân đội ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây, từ đó đề xuất một số nội dung tăng cường bản chất giai cấp công nhân, phòng, chống “phi chính trị hóa” Quân đội hiện nay.

Từ khóa: phi chính trị hóa; diễn biến hòa bình; bản chất quân đội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền