Trang chủ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:50
4341 Lượt xem

Quản trị địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

TS ĐẶNG VIẾT ĐẠT

Học viện Chính trị khu vực IV

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, nhưng đang chịu nhiều tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Vì vậy, nâng cao năng lực quản trị địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển, phù hợp với vai trò, vị trí chiến lược, trở thành vùng phát triển hiện đại, sinh thái, văn minh và bền vững. Bài viết phân tích tính tất yếu của việc nâng cao năng lực quản trị địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu và đưa những khuyến nghị cho công tác này ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Từ khóa: đồng bằng sông Cửu Long; quản trị địa phương; ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền