Trang chủ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:54
6034 Lượt xem

Phát triển tầng lớp trung lưu Việt Nam

TS ĐỖ VĂN QUÂN

TS ĐẶNG THỊ MINH LÝ

Viện Xã hội học và phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Trong hơn 35 năm đổi mới và phát triển, các cấu trúc chính trị - kinh tế - xã hội của Việt Nam có nhiều biến đổi quan trọng. Các quá trình: phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập thế giới... đã thúc đẩy sự hình thành và phát triển tầng lớp trung lưu như là một điển hình trong sự biến đổi cấu trúc xã hội của Việt Nam. Để trở thành một nước phát triển theo định hướng XHCN và giữa thế kỷ XXI, Việt Nam cần quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc đẩy mạnh phát triển tầng lớp trung lưu gắn với trách nhiệm xã hội.

Từ khóa: tầng lớp trung lưu ở Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền