Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:10
4527 Lượt xem

Nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

PGS, TS PHẠM ĐỨC KIÊN

ĐÀO ĐÌNH THẠO

Văn phòng Ban Chỉ đạo 35,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” là lần thứ ba trong ba nhiệm kỳ liên tiếp, Đảng ta ban hành văn bản riêng về vấn đề này, thể hiện quyết tâm rất cao của toàn Đảng trong ngăn chặn, đẩy lùi một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Để quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW, cần thiết phải nhận diện rõ hơn nữa và tổ chức đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Từ khóa: “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”; nhận diện và đấu tranh; cán bộ, đảng viên; Kết luận số 21-KL/TW.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền