Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:28
4506 Lượt xem

Thực trạng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp

PGS, TS PHẠM TẤT THẮNG

TS NGUYỄN NGỌC ÁNH

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã phát triển mạnh mẽ, góp phần to lớn vào tăng trưởng kinh tế, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xuất phát từ vai trò và sự cần thiết thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bài viết nêu thực trạng và gợi mở một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Từ khóa: phát triển đảng, đoàn thể, doanh nghiệp.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền