Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:30
4583 Lượt xem

Xu hướng phân tầng xã hội và giảm nghèo bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020

TS HÀ VIỆT HÙNG

Viện Xã hội học và Phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Từ góc độ kiểm soát phân tầng xã hội, trong giai đoạn 2010-2020, Việt Nam thực thi chính sách giảm nghèo bền vững, về cơ bản, bước đầu đạt được kết quả. Tỷ trọng nhóm nghèo trong cấu trúc hệ thống phân tầng xã hội đã giảm, tuy nhiên vẫn chưa đồng đều ở các vùng, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách về phát triển hệ thống giáo dục, chuyển dịch cơ cấu lao động - việc làm và đổi mới phương thức hỗ trợ người nghèo ở các khu vực này sẽ góp phần đạt được các mục tiêu giảm nghèo bền vững của quốc gia một cách vững chắc vào năm 2030. 

Từ khóa: phân tầng xã hội, giảm nghèo bền vững.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền