Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:32
5763 Lượt xem

Tỉnh ủy Quảng Nam lãnh đạo đổi mới nội dung, cách thức đánh giá cán bộ

ThS NGUYỄN THANH BÌNH

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Đánh giá cán bộ là khâu có vai trò then chốt, nền tảng cho các khâu khác trong công tác cán bộ. Thời gian qua, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành nhiều quy định mới, có tính đột phá về đánh giá cán bộ thể hiện quyết tâm trong việc chấn chỉnh, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ. Thực hiện chủ trương trên, mỗi đơn vị, địa phương trong Tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, cách thức đánh giá cán bộ và nêu cao vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong thực hiện công việc này. Bài viết tập trung phân tích đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực tiễn về đổi mới nội dung, cách thức và nâng cao trách nhiệm trong đánh giá cán bộ.

Từ khóa: phương thức đánh giá cán bộ, công tác cán bộ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền