Trang chủ
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:28
3789 Lượt xem

Đổi mới, hoàn thiện thiết chế văn hóa

PGS, TS NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

Học viện Báo chí và Tuyên truyền       

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng đặt ra mục tiêu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, trong đó, Đảng ta đề ra nhiệm vụ: “Đổi mới, hoàn thiện các thiết chế văn hóa từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm hiệu quả”. Bài viết làm rõ thực trạng thiết chế văn hóa ở nước ta và đề xuất một số giải pháp đổi mới, hoàn thiện thiết chế văn hóa ở nước ta trong thời gian tới.

Từ khóa: thiết chế văn hóa.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền