Trang chủ
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:33
3680 Lượt xem

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và kiêm nhiệm chức danh

TS PHAN THANH GIẢN

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng. Việc thực hiện mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên so với mục tiêu, yêu cầu vẫn còn những hạn chế, bất cập. Bài viết góp phần làm rõ các yếu tố tác động đến việc thực hiện mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Từ khóa: Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; kiêm nhiệm chức danh. 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền