Trang chủ
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:38
4578 Lượt xem

Quan hệ giữa “ba trụ cột” phát triển của mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam

PGS, TS ĐỖ THỊ THẠCH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhằm đạt được mục tiêu này, Đảng ta xác định phải tập trung xây dựng “ba trụ cột” cơ bản: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. “Ba trụ cột” này có mối quan hệ hữu cơ, vừa là tiền đề, vừa là điều kiện, động lực thúc đẩy nhau cùng phát triển. Bài viết phân tích về mối quan hệ giữa ba trụ cột này.

Từ khóa: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền