Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 08:54
3487 Lượt xem

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thi đua thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

PGS, TS HOÀNG PHÚC LÂM

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, công tác thi đua khen thưởng có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Học viện ở trong nước và khu vực. Bài viết góp phần làm rõ ý nghĩa, kết quả thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua tại Học viện trong thời gian tới.

Từ khóa: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; phong trào thi đua; Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền