Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 09:06
4093 Lượt xem

Nhận diện và phê phán các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

ThS LÊ MINH PHƯƠNG

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Cùng với việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực tiễn hiện nay đòi hỏi phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong những quan điểm sai trái đó có luận điệu phủ nhận, xuyên tạc “Hồ Chí Minh không phải là nhà tư tưởng, không có tư tưởng Hồ Chí Minh”. Bài viết góp phần nhận diện và phê phán các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; phê phán luận điệu phủ nhận, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền