Trang chủ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:00
1908 Lượt xem

Củng cố, phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh mới của thời đại

PGS, TS NGUYỄN VIẾT THẢO

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Một trong những quan điểm có giá trị nhất của lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học là chủ nghĩa xã hội cần được gieo trồng trên từng mảnh đất hiện thực. Từ cuối thế kỷ XX đến nay, thế giới có nhiều biến động từ chính trị, kinh tế đến an ninh, văn hóa, xã hội; từ tầng sâu vật chất, kỹ thuật - công nghệ đến thượng tầng quyền lực quốc gia và quốc tế. Trên phương diện quốc tế, những chuyển động này chính là mảnh đất hiện thực mà, đứng chân trên đó, Việt Nam nhất thiết phải tiếp tục làm sáng tỏ nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trước mắt là đến giữa thế kỷ XXI. Bài viết là kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ Đề tài KX.04.02/21-25.

Từ khóa: chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chủ nghĩa tư bản toàn cầu; phát triển bền vững; nhận thức về chủ nghĩa xã hội; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền