Trang chủ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:01
1838 Lượt xem

Giá trị bền vững của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội

TS PHẠM DUY VỤ

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

TS HÀ TRỌNG SỨC

Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Qua tám thập kỷ với nhiều biến cố, thăng trầm của lịch sử, đến nay Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị lý luận, là một cương lĩnh về văn hóa cách mạng, có vai trò to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bài viết góp phần khẳng định giá trị bền vững của Đề cương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng môi trường văn hóa Quân đội.

Từ khóa: Đề cương về văn hóa Việt Nam; môi trường văn hóa; Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền