Trang chủ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:07
1968 Lượt xem

Chính sách tôn giáo ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - những thành tựu và giá trị được khẳng định

PGS, TS NGUYỄN THANH XUÂN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết làm rõ những nhận thức và ứng xử đối với tôn giáo ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, những thành tựu đã đạt được để khẳng định và bảo vệ những giá trị về chính sách tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo, đồng thời phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc về chính sách tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Việt Nam.

Từ khóa: chính sách tôn giáo thời kỳ đổi mới.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền