Trang chủ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:09
1868 Lượt xem

Bảo đảm tính đảng và tính khoa học của khoa học lịch sử và khoa học chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

HUỲNH THANH MỘNG

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Thực tiễn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn liền với việc giải quyết mối quan hệ giữa tính đảng và tính khoa học. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận về tính đảng và tính khoa học trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ thực trạng, đề xuất một số giải pháp bảo đảm mối quan hệ giữa tính đảng và tính khoa học nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ khóa: phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tính đảng; tính khoa học.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền