Trang chủ
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 16:28
6330 Lượt xem

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị tạo bước đột phá phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

TS LÊ XUÂN HOA

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

Tóm tắt: Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ gồm 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, các tỉnh, thành trong vùng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, khó khăn, cần có giải pháp trong điều kiện phát triển mới. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03-11-2022 của Bộ Chính trị “Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng nhằm tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ trong thời kỳ mới.

Từ khóa: Nghị quyết số 26-NQ/TW; Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; thời kỳ mới.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền