Trang chủ
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 16:52
3127 Lượt xem

Phê phán quan điểm sai trái về chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân

TS NGUYỄN THỊ HOA
Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân là một nội dung cơ bản, mang tính quy luật trong lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học, đồng thời, cũng là một yêu cầu, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thực tiễn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Dựa trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn, bài viết tập trung nhận diện và phản bác một số luận điệu sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong bối cảnh hiện nay, như: phủ nhận sự tồn tại tất yếu, khách quan chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; đối lập lợi ích quốc gia - dân tộc và chủ nghĩa quốc tế với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; xuyên tạc bản chất mối quan hệ giữa các nước đang theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Từ khóa: phê phán; quan điểm sai trái; chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền