Trang chủ
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 11:02
3223 Lượt xem

75 năm Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

PGS, TS NGUYỄN THANH TUẤN

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 thể hiện nhận thức chung của các quốc gia về quyền con người, xác lập các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản về quyền con người và kết tinh các giá trị văn hóa nhân quyền trên thế giới. Tuy nhiên, Tuyên ngôn cũng có những giới hạn lịch sử là: nhấn mạnh tính phổ biến mà bỏ qua tính đặc thù về nhân quyền; chú trọng xem xét quyền cá nhân mà bỏ qua các quyền tập thể và trình bày giản lược mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ. Hiện nay, trên cơ sở những thành tựu và hạn chế, bất cập trong thực hiện Tuyên ngôn, Việt Nam đang tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tích cực góp phần giải quyết những vấn đề nhân quyền toàn cầu và xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo đảm các quyền con người.
Từ khóa: Tuyên ngôn thế giới về quyền con người.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền