Trang chủ
Thứ tư, 25 Tháng 10 2023 07:48
1722 Lượt xem

Giải quyết mối quan hệ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong quá trình phát triển

Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN VĂN BẠO

Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Quan hệ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại là những mối quan hệ cơ bản, giữ vai trò quan trọng trong đường lối phát triển của mỗi quốc gia. Bài viết phân tích cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong giải quyết mối quan hệ này ở Việt Nam thời gian qua, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cần thực hiện đồng bộ nhằm giải quyết đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở nước ta trong thời gian tới. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp quốc gia “Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở Việt Nam trong bối cảnh mới” (Mã số: KX.04.30/21-25).

Từ khóa: mối quan hệ; kinh tế - xã hội; quốc phòng; an ninh; đối ngoại.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền