Trang chủ
Thứ hai, 04 Tháng 3 2024 09:08
986 Lượt xem

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân số và sự vận dụng trong thời kỳ đổi mới

TS BÙI PHƯƠNG ĐÌNH
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
ThS NGUYỄN YẾN NHI
Học viện Chính trị khu vực IV

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

Tóm tắt: Trong quá trình tìm đường và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn dân số với các vấn đề cốt lõi của cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ áp bức bóc lột, giải phóng con người. Trong tư tưởng của Người, dân số là động lực và là mục tiêu cuối cùng của mọi cuộc cách mạng. Bài viết góp phần làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân số và sự vận dụng trong xây dựng chính sách dân số thời kỳ đổi mới.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; chính sách dân số; chất lượng dân số.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền