Trang chủ
Thứ hai, 04 Tháng 3 2024 09:32
2705 Lượt xem

Mối quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội trong chính sách xã hội ở Đức

TS NGUYỄN THANH SƠN
Viện Kinh tế chính trị học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

Tóm tắt: Hiện nay, các thể chế kinh tế thị trường trên thế giới đều nhấn mạnh đến bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội. Mô hình kinh tế thị trường xã hội của Đức là sự kết hợp giữa kinh tế thị trường với nhà nước bảo đảm phúc lợi xã hội; vừa bảo vệ các cá nhân chống lại sự xâm phạm của nhà nước (tự do tiêu cực), đồng thời bảo đảm quyền tham gia xã hội của công dân (tự do tích cực). Bài viết phân tích vai trò của nhà nước trong mô hình kinh tế thị trường ở Đức, làm rõ mối quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở quốc gia này.
Từ khóa: quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội; kinh tế thị trường xã hội; Đức; chính sách xã hội.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền