Trang chủ    Cùng bạn đọc    Phát huy truyền thống Trường Đảng miền Nam, xây dựng và phát triển toàn diện Học viện Chính trị khu vực II, khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho địa phương vùng Nam Bộ
Thứ ba, 01 Tháng 9 2020 09:19
3266 Lượt xem

Phát huy truyền thống Trường Đảng miền Nam, xây dựng và phát triển toàn diện Học viện Chính trị khu vực II, khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho địa phương vùng Nam Bộ

Năm 1949, Trường Đảng miền Nam, nay là Học viện Chính trị khu vực II được thành lập. Ra đời và trưởng thành trong những năm tháng Nam Bộ tiến hành các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, Trường Đảng miền Nam đã và đang đào tạo hàng nghìn cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho các địa phương vùng Nam Bộ và cả nước.

1. Với bề dày truyền thống hơn 70 năm, Học viện Chính trị khu vực II (Sau đây viết tắt là Học viện II) đã xây dựng được hệ thống những giá trị rất đặc trưng, từ những hình ảnh ngoại diện của môi trường Học viện đến những giá trị ẩn chứa bên trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, đảng viên, học viên và đã trở thành “Truyền thống của Trường Đảng miền Nam” - điều rất dễ cảm nhận, nhận biết. Cùng với thời gian, những giá trị truyền thống đó luôn được coi trọng, củng cố và không ngừng vun đắp. Đây cũng là nền tảng cho những thành công của Học viện trong hơn 70 năm qua. Và hơn hết, truyền thống Trường Đảng miền Nam thực sự có tính lan tỏa, có tính tự giáo dục sâu sắc và là một giá trị mang tính động lực. Cụ thể, đó là các truyền thống sau:

Sự năng động, sáng tạo, sẵn sàng hy sinh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ
chính trị.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương và trực tiếp là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng và trưởng thành. Các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động của Học viện đã có những sáng tạo, vận dụng linh hoạt chỉ đạo của cấp trên vào tình hình thực tiễn vùng Nam Bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Một là,tích cực, chủ động xây dựng kỷ luật, kỷ cương gắn với văn hóa Trường Đảng; nghiêm túc trong triển khai Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày
17-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp mẫu mực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có năng lực sư phạm, phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hội nhập quốc tế. Xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích cán bộ, viên chức tự đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, khuyến khích hình thành mô hình các “nhóm nghiên cứu” của Học viện. Đặc biệt, việc phát huy hình ảnh Trường Đảng miền Nam thời kỳ mới được coi là trách nhiệm giữ gìn, tôn tạo của mỗi cán bộ, viên chức, giảng viên và học viên của Học viện II.

Hai là,trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Học viện II đã tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác với các địa phương, các trường, viện nghiên cứu... để mở rộng thực hiện các nhiệm vụ khoa học. Hằng năm, Học viện thực hiện 01 đề tài cấp nhà nước, 03 đề tài cấp bộ, 03 đề tài cấp tỉnh và hơn 10 đề tài cấp cơ sở... Các đề tài tham gia tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách của các địa phương vùng Nam Bộ, góp phần củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng. Học viện đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, các đối tác nước ngoài nhằm giúp công tác nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và có điều kiện chuyển giao, ứng dụng sản phẩm nghiên cứu. Trong thời gian qua, Học viện đã tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức các hội thảo khoa học gắn với việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, trong đó có phối hợp với Tỉnh ủy Long An, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các Hội thảo gắn với Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Đẩy mạnh tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học, thảo luận chuyên sâu, hội thảo liên ngành giữa Học viện II và các Viện chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tạo môi trường trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức.

Ba là,Học viện II đã chủ động hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trên cơ sở triển khai thực hiện các Đề án “Học viện quản trị thông minh”; tiếp tục đổi mới các hoạt động hành chính, văn phòng, quản trị nguồn nhân lực với những giải pháp công nghệ hiện đại, mạnh mẽ, khoa học; khai thác tối đa hiệu quả của Cổng thông tin điện tử, phần mềm Văn phòng điện tử I-Office; hoàn thiện việc nâng cấp phần mềm Quản lý đào tạo theo hướng đa tiện dụng, có tính tương tác cao và là kho lưu trữ số hóa.

Bốn là,nhằm tiếp tục phát huy vai trò văn hóa Trường Đảng miền Nam trong giai đoạn mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26-10-2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 07-02-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về tăng cường kỷ cương, kỷ luật ở Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, song song với việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, Học viện đã ban hành kế hoạch và chương trình hành động về xây dựng văn hóa Trường Đảng. Từ đó, xác định và khẳng định rõ giá trị văn hóa cốt lõi của Trường Đảng miền Nam là môi trường sư phạm mang tính Đảng sâu sắc, là cách ứng xử, mối quan hệ giữa thầy với trò, giữa đồng chí, đồng nghiệp, giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên với tư cách là học viên khi tham gia rèn luyện tại Học viện, được thể hiện thông qua tinh thần trách nhiệm sẵn sàng hi sinh, cống hiến cho công việc chung. Giá trị văn hóa Trường Đảng còn được thể hiện ở những tấm gương về tư tưởng, đạo đức, tác phong mà mỗi cán bộ, đảng viên học tập và rèn luyện noi theo.

Tinh thần đoàn kết, đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Học viện Chính trị khu vực II, được hun đúc hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Nhờ sức mạnh đoàn kết, Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng được các giá trị mang đậm bản sắc văn hóa Trường Đảng miền Nam.

Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và học viên luônxác định rõ mục đích phấn đấu, tư tưởng vững vàng, thân ái với đồng nghiệp, luôn nêu cao tinh thần thẳng thắn phê bình và tự phê bình. Các đồng chí lớn tuổi hơn luôn tận tình giúp đỡ, động viên dìu dắt các đồng chí trẻ một cách vô tư, nhiệt tình hoặc khi đồng chí mình mắc khuyết điểm thay vì chê trách là gần gũi, thân thiện, phân tích đúng sai để đồng chí, đồng nghiệp kịp thời sửa chữa, hoặc khi có vấn đề gì chưa thấu hiểu thì các đồng chí có trách nhiệm giải thích rõ ràng, thấu đáo để đồng chí mình hiểu. Chính vì thế mọi việc đều được giải quyết một cách thấu tình đạt lí, không để trở thành vấn đề nổi cộm, gây mất đoàn kết trong nội bộ.

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện ở mối quan hệ giữa Ban Giám đốc với đội ngũ viên chức, người lao động, đó là mối quan hệ gần gũi, cảm thông, là sự góp ý chân thành, cởi mở không mang tính áp đặt trên - dưới. Ban Giám đốc luôn biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người lao động, phân công công việc hay giải quyết những thắc mắc để không gây ức chế, tránh xung đột. Điều đó, được thể hiện qua những công việc cụ thể, như:

Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Học viện II đã chủ động tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm từ 24 đơn vị trực thuộc xuống còn 20 đơn vị. Theo đó, sáp nhập, giải thể các đơn vị theo thẩm quyền được phân cấp, giảm số lượng phòng trực thuộc Ban, Trung tâm, Văn phòng từ 16 phòng xuống còn 03 phòng. Hiện tại, về cơ cấu tổ chức, nhân sự của các đơn vị đã đi vào ổn định góp phần đảm bảo tâm lý của cán bộ, viên chức, người lao động được yên tâm công tác, cống hiến trí tuệ, sức lực vào sự phát triển chung của Học viện II... Đặc biệt, đối với các đơn vị sáp nhập, thành lập mới, thủ trưởng các đơn vị khi lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm đều đạt tỷ lệ ủng hộ là 100%.

Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, mang bản sắc văn hóa Trường Đảng.

Năm nay là năm thứ 15, Học viện Chính trị khu vực II thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh. Để xây dựng được môi trường sư phạm lành mạnh, mang bản sắc văn hóa Trường Đảng, Đảng bộ Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở Học viện II như: thực hiện việc đánh giá giảng viên sau buổi giảng thông qua hình thức online, dự giờ theo kế hoạch và đột xuất, cử giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực...

Học viện luôn quán triệt sâu sắc chất lượng phải ưu tiên và nhiệm vụ thường xuyên. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng luôn được đổi mới, theo hướng hệ thống, cập nhật thực tiễn; gắn nghiên cứu, giáo dục lý luận với thực tiễn, thông qua tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận. Phương pháp giảng dạy tích cực thúc đẩy việc tự nghiên cứu, tự đào tạo của học viên.

Trong công tác quản lý học viên: Ngay từ đầu khóa học, Học viện tổ chức cho các lớp thăm quan phòng Truyền thống của Học viện nhằm ôn lại truyền thống 70 năm Trường Đảng miền Nam; tổ chức quán triệt nội quy, quy chế học tập và rèn luyện. Đặc biệt, sử dụng nhiều hình thức khác nhau trong quản lý, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nềnnếp của học viên như: Thực hiện điểm danh học viên trong giờ giảng; tổ chức các đoàn kiểm tra do Ban Thanh tra, Văn phòng và Ban Quản lý đào tạo phối hợp thực hiện theo quy chế; sử dụng Sổ theo dõi tình hình giảng dạy và học tập mới trên cơ sở tích hợp Sổ đầu bài với báo cáo tình hình giảng dạy và học tập, lắp đặt hệ thống camera giám sát... Thực hiện giải đáp những kiến nghị của học viên trên Phần mềm Quản lý đào tạo trong vòng 24h.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viên luôn định hướng tổng kết thực tiễn, gắn với các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các nghị quyết, kế hoạch của địa phương, từng bước kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu liên ngành, tập trung bổ sung phát triển lý luận, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và vận dụng lý luận để giải quyết những vấn đề mà thực tiễn địa phương vùng Nam Bộ đang đặt ra. Từng bước xây dựng các nhóm nghiên cứu đầu ngành, các nhóm nghiên cứu chuyên sâu bao gồm các đồng chí trong ngạch giảng viên chính, nghiên cứu viên chính để dẫn dắt các đồng chí giảng viên trẻ.

Ngoài ra, nhằm quán triệt và triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Học viện II đã chỉ đạo tổ chức thành công các hội thi: Hội thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề:“Hành trình theo chân Bác” năm 2017; Hội thi tìm hiểu Quy định ứng xử văn hóa Trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay - Chủ đề: “Tự hào về Trường Đảng miền Nam” năm 2018; Hội thi“Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2019và Hội thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Các hội thi được tổ chức sáng tạo, công phu, nghiêm túc, thiết thực với nhiều vòng thi (Vòng sơ khảo, vòng chung kết); hình thức thi (thi viết, thi trắc nghiệm, tự luận, thuyết trình và hùng biện, sân khấu hóa), tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, thành tích vẻ vang của hệ thống Trường Đảng nói chung và của Học viện II nói riêng.

Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi mặt công tác.

Học viện Chính trị khu vực II thực hiện tăng cường pháp chế trong mọi mặt hoạt động và các lĩnh vực quản lý, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác.

Thực hiện “giao việc, chốt việc” theo phiếu giao việc của lãnh đạo đơn vị đối với từng cán bộ, viên chức, người lao động và đánh giá thực hiện công việc theo KPI. Điều này đảm bảo cho người lao động thực hiện đúng các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí chức danh cụ thể; góp phần làm cho việc đánh giá thực hiện công việc trở nên minh bạch, rõ ràng, cụ thể, công bằng và hiệu quả hơn...

Mặt khác, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng hình ảnh người cán bộ Trường Đảng mẫu mực; thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành quy định về giờ giấc làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, tổ chức Đảng, Đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo công khai, dân chủ, thống nhất. Năm 2018 là năm đầu tiên Học viện II triển khai áp dụng điểm danh vân tay chấm công
đối với tất cả cá nhân làm việc tại Học viện. Kết quả này được trích xuất thường xuyên để lãnh đạo Học viện xem xét, đánh giá, xử lý đối với trường hợp không tuân thủ kỷ cương hành chính, chế độ làm việc của
cơ quan.

Trên cơ sở đánh giá mức độ công việc hàng ngày, hàng tháng của cán bộ, viên chức và người lao động, các đơn vị tiến hành tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức vào cuối năm nhằm xác định rõ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm.

Trong công tác nghiên cứu khoa học: trong những năm qua, Học viện Chính trị khu vực II thực hiện cơ chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học đề tài khoa học cấp cơ sở theo nguyên tắc cạnh tranh, dân chủ, bình đẳng và công khai, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học. Công tác tư vấn, xét duyệt và nghiệm thu đã có nhiều tiến bộ, dần đi vào quy trình, nền nếp chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá nghiệm thu cơ sở các đề tài các cấp trước khi tổ chức nghiệm thu chính thức.

Công tác đào tạo cũng được thực hiện công khai, dân chủ thể hiện qua: chấm thi tập trung, dự giờ thường xuyên và đột xuất, đánh giá bài giảng online... qua đó nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các biểu hiện sai trái, thù địch.

Để góp phần vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian qua, Học viện II tập trung vào một số định hướng: Tập trung nghiên cứu, nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ, củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách biện chứng, sáng tạo và cầu thị; đồng thời phòng, chống có hiệu quả các nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đối với giải pháp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể gắn liền công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Học viện chú trọng công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý tài năng, có bản lĩnh, lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, có phương pháp sư phạm và am hiểu thực tiễn; đội ngũ các nhà khoa học của Học viện chú trọng công tác tổng kết thực tiễn và khái quát, nâng lên tầm lý luận...; tiếp tục phát huy truyền thống là cái nôi đào tạo 5 chuyên ngành lý luận chính trị đó là: triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế chính trị, xây dựng Đảng và lịch sử Đảng.

Học viện II đặc biệt quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Cần phải nhận thức sâu sắc Học viện là Trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Đồng thời, đặc biệt chú trọng thực hiện có kết quả chỉ đạo của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: “Trong mọi hoàn cảnh, Học viện luôn kiên định giáo dục, tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; kiên quyết đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái; bảo vệ và phát triển những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Ðảng”.

2. Phát huy truyền thống Trường Đảng miền Nam, Học viện Chính trị khu vực II đã tích lũy được một số kinh nghiệm quý báu:

Một là,phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ của các đơn vị, cán bộ, viên chức và người lao động góp phần phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể cũng như tạo lập sự thống nhất ý chí và hành động. Điểm nhấn tạo nên những thành tựu của Học viện Chính trị khu vực hơn 70 năm qua là sự đoàn kết, gắn bó, sự lao động nghiêm túc, nhiệt tình của tập thể cán bộ giảng viên, viên chức và người lao động các thế hệ đã làm nên truyền thống vẻ vang của Học viện.

Hai ,đổi mới sáng tạo nhưng phải đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng mà trực tiếp là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tranh thủ sự cộng tác, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương.

Ba là, phát huy tinh thần chủ động, năng động,sáng tạo và dám chịu trách nhiệm để xây dựng, phát triển Học viện về mọi mặt.Nội dung, phương thức lãnh đạo phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm phải được thường xuyên hoàn thiện, bổ sung phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển của Học viện qua các giai đoạn.

Bốn là,kiên định và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Ngày nay, trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước, đặc biệt là yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thì sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cần phải được Học viện II ưu tiên hàng đầu. Học viện Chính trị khu vực II sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ khung chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng thiết thực, vừa trang bị tầm nhìn, tư duy chiến lược, phương pháp làm việc, vừa gắn với việc xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Học viện II xác định mục tiêu xây dựng “Học viện quản trị thông minh” với nhiều tư duy đổi mới, sáng tạo của học viên và đội ngũ giảng viên trẻ. Chủ động trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy trên nền tảng công nghệ số.

 Thực hiện “dịch vụ công” trong đào tạo nhằm góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, sánh vai với các cơ sở đào tạo uy tín ở khu vực Nam Bộ và cả nước.

Thứ hai,nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học, khẳng định vai trò và uy tín của Học viện II trong thực hiện nghiên cứu đề tài, liên kết với các địa phương.

Chú trọng phát huy và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng; phục vụ ngành, địa phương, giải quyết các vướng mắc về mặt lý luận và thực tiễn đặt ra.

Xây dựng môi trường khoa học, học thuật dân chủ, đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ ba,nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận chính trị, tạo điều kiện giảng viên trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp.

Học viện II sẽ chủ động, nghiêm túc trong triển khai Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương giai đoạn 2019-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp mẫu mực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có năng lực sư phạm, phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hội nhập quốc tế.

Thứ tư,tăng cường xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, phát huy giá trị văn hóa Trường Đảng miền Nam gắn với trách nhiệm tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cần phải tự giác, tích cực, chủ động trong nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Để góp phần vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Học viện II tập trung vào một số định hướng: Tập trung nghiên cứu, nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ, củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách biện chứng, sáng tạo và cầu thị; đồng thời phòng, chống có hiệu quả các nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Chính trị khu vực II luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp ở khu vực Nam Bộ. Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đạt được, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa thực hiện đạt hiệu quả cao những nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế, uy tín của hệ thống các Trường Đảng.

__________________

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

PGS, TS Phạm Minh Tuấn
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;
Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền