Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, bảo đảm giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa Trường Đảng, tăng cường tính chủ động, tích cực, tự giác của người học trong bối cảnh mới
Thứ năm, 03 Tháng 9 2020 12:23
1000 Lượt xem

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, bảo đảm giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa Trường Đảng, tăng cường tính chủ động, tích cực, tự giác của người học trong bối cảnh mới

 

1. Yêu cầu thực tiễn về việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội. Học viện đã có truyền thống hơn 70 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã luôn khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa
học lý luận chính trị của Đảng và của cả hệ thống chính trị; là động
lực và hình mẫu cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Tuy nhiên, trước bối cảnh mới của tình hình thế giới, trong nước hiện nay, việc đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, bảo đảm giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa Trường Đảng, phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác của người học là một yêu cầu cấp thiết; vì các lý do sau:

Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng về việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, như: Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới... Đặc biệt, Nghị quyết số
26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã đề ra giải pháp: “Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ”. Như vậy, với vị trí là trung tâm quốc gia về đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa của Trường Đảng Trung ương.

Thứ hai, xuất phát từ yêu cầu đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất và phát huy tính chủ động, tích cực của người học.

Việc tiếp cận đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của khu vực hành chính công theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực đã được áp dụng phổ biến trên thế giới từ những năm 1990 và đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, tuy nhiên còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Khung năng lực được chính thức áp dụng trong hệ thống chính trị từ năm 2013 nhưng từ đó đến nay, việc xây dựng khung năng lực trong thực tiễn vẫn còn rất chậm và gặp nhiều khó khăn. Do thiếu bộ khung năng lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đó thiếu đồng bộ về cách tiếp cận trong xác định đối tượng, mục tiêu, nội dung, phương pháp triển khai. Trong khi đó, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đều là chương trình đào tạo, bồi dưỡng mang tính đặc thù cao. Với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị, việc xác định mục tiêu phẩm chất và năng lực của các chương trình đào tạo vừa phải đảm bảo yêu cầu cơ bản, ổn định nhằm giữ vững nền tảng tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng, vừa phải linh hoạt đáp ứng yêu cầu cập nhật tình hình kinh tế, chính trị, xã hội luôn biến động và yêu cầu thay đổi công việc của lãnh đạo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Việc phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng thậm chí luôn thực hiện song song trong quá trình giảng dạy - học tập, do học viên tương tác và phản hồi tích cực với giảng viên trong quá trình dạy và học. Bên cạnh đó, việc tổ chức quản lý hoạt động dạy và học được chú trọng với những quy định chặt chẽ trong quy chế đào tạo nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị và tác phong công tác của học viên. Những yêu cầu đặc biệt trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đó đòi hỏi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần đổi mới hơn nữa về nội dung, phương pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của người học.

Thứ ba, xuất phát từ yêu cầu về đổi mới, cập nhật nội dung đào tạo theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, phù hợp với bối cảnh mới.

Hiện nay, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam do nhiều cơ sở đào tạo đảm nhiệm, xét trên tổng thể, hiện chúng ta chưa xây dựng được khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo tính liên thông, phù hợp với từng nhóm đối tượng, với tiêu chuẩn chức danh và khung năng lực vị trí việc làm. Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực tế nhiều năm qua, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị vẫn còn tình trạng chậm cập nhật, bổ sung kiến thức mới, hiện đại và kỹ năng cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; còn có những nội dung trùng lặp trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng; chương trình đào tạo chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực hoạt động thực tiễn của người học. Bên cạnh đó, cùng với sự biến động liên tục của tình hình chính trị quốc tế và trong nước, sự cập nhật liên tục của tri thức và các quy định, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước, việc chỉnh sửa, đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, phù hợp với bối cảnh mới là vấn đề cấp thiết đặt ra.

Từ những yêu cầu trên, có thể thấy rõ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, bảo đảm giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa Trường Đảng, phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác của người học trong bối cảnh mới.

2. Một số thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay

Theo ghi nhận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác: thứ nhất, Học viện đã từng bước mở rộng quy mô theo hướng chú trọng hệ đào tạo tập trung và giảm dần hệ đào tạo tại chức; cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại”; thứ hai, Học viện đã tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, tích cực trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, phục vụ trực tiếp cho việc bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng; thứ ba, Học viện đã tăng cường công tác quản lý hệ thống, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, bản lĩnh, lập trường vững vàng và mẫu mực; thứ tư, Học viện đã từng bước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, đồng bộ”.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế mà Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục khắc phục trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đó là: thứ nhất, việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng mới là bước đầu, còn chậm so với yêu cầu thực tiễn. Trong nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng chưa có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc học tập nâng cao tri thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý với rèn luyện đạo đức cách mạng; thứ hai, hoạt động nghiên cứu khoa học chưa có nhiều công trình lớn để đóng góp vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng; thứ ba, hiệu quả hợp tác quốc tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học còn hạn chế; thứ tư, đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có uy tín còn mỏng, chưa ngang tầm nhiệm vụ của Trường Đảng Trung ương, còn có những hụt hẫng về các thế hệ cán bộ; thứ năm, cơ sở vật chất - kỹ thuật còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là ở các Học viện khu vực, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin chưa kết nối với hệ thống các trường chính trị trong cả nước.

3. Một số giải pháp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới

Trước những yêu cầu của thực tiễn và những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay, chúng ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, bảo đảm giữ vững, phát huy bản sắc văn hóa Trường Đảng. Để hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng này, trong thời gian tới, Học viện cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, cán bộ, giảng viên Học viện về yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa Trường Đảng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Cần quán triệt chủ trương đổi mới tới tất cả cán bộ, công chức, giảng viên trong toàn hệ thống Học viện, tránh tình trạng chây ì chậm đổi mới, ngại thay đổi trong tư duy và tác phong làm việc. Bên cạnh đó, cần phát huy bản sắc văn hóa Trường Đảng, yêu cầu phải gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ Học viện thật sự là một đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Học viện cần phải đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức của Học viện cần thực hiện tốt vai trò “nêu gương” trong mọi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; làm cho mỗi cán bộ của Học viện đều là tấm gương sáng, lan tỏa văn hóa Trường Đảng tới từng học viên, từng đối tác làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai là, đổi mới, hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, bảo đảm giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa Trường Đảng, phát huy tính chủ động, tích cực của người học.

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, gắn với vị trí việc làm; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tính hệ thống, hiện đại, liên thông giữa các cấp bậc đào tạo, bồi dưỡng. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước đã nhấn mạnh đến những phẩm chất, năng lực của người học cần đạt được, đó là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Qua đó có thể thấy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng thiết thực, vừa trang bị tầm nhìn, tư duy chiến lược, phương pháp làm việc, vừa gắn với việc xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và đất nước. Để làm được điều đó, cần có những nghiên cứu khoa học xứng tầm để đánh giá hiệu quả đào tạo và thiết kế tổng thể chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo tính hệ thống, hiện đại, thống nhất của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn chính sách; coi nghiên cứu khoa học là khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Thực tế hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng và tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước ta hiện nay nói chung đang đặt ra nhiều vấn đề rất mới cần được nghiên cứu, giải đáp. Đội ngũ các nhà khoa học của Học viện cần chú trọng công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận. Làm được như vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện mới góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, củng cố và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, truyền dẫn được hơi thở từ thực tiễn cuộc sống vào nội dung giảng dạy, học tập.

Bốn là, thực hiện quản lý đào tạo theo quy chế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đào tạo.

Thực tế những năm gần đây, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có những bước tiến quan trọng trong việc đổi mới quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng. Việc xây dựng các quy chế, quy định quản lý hoạt động đào tạo cho các hệ lớp phù hợp với yêu cầu mới đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Các thủ tục hành chính được xử lý theo quy trình làm việc khoa học và hiệu quả, thông tin được công khai minh bạch, góp phần mang lại diện mạo hiện đại hơn, hội nhập hơn của Trường Đảng. Việc quản lý đào tạo mang tính hệ thống trong toàn Học viện cũng có nhiều bước tiến, đảm bảo việc thực hiện quy chế đào tạo và chương trình, nội dung đào tạo được thống nhất trong các cơ sở đào tạo của Học viện. Tuy nhiên, việc quy trình hóa các thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động đào tạo vẫn chưa được thực hiện triệt để. Vẫn còn hiện tượng tổ chức các hoạt động quản lý đào tạo còn rườm rà, công tác phối hợp giữa các đơn vị còn rời rạc, thiếu hiệu quả; công tác quản lý hệ thống đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, thiếu nhất quán. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đào tạo còn rất hạn chế, phần lớn công việc có tính kỹ thuật vẫn còn làm thủ công, tính cập nhật, liên thông, xử lý, lưu trữ dữ liệu điện tử còn nhiều bất cập. Do đó, việc thực hiện quản lý đào tạo theo quy chế đào tạo theo hướng hệ thống, hiện đại, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đào tạo là một hướng đi đúng đắn, và cần tiếp tục thực hiện triệt để hơn nữa trong toàn bộ hệ thống Học viện trong thời gian tới.

Năm là, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ của Học viện, có bản lĩnh, lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, có phương pháp sư phạm và am hiểu thực tiễn là yêu cầu cấp thiết.

Cán bộ chính là cái gốc của mọi hoạt động, trong đó giảng viên chính là cái gốc của hoạt động giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Học viện cần tăng cường hơn nữa các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cả về trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy hiện đại đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của việc giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, Học viện cần chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ để đảm bảo không thiếu hụt về nhân lực khi các giảng viên gạo cội đang bước vào giai đoạn nghỉ chế độ hàng loạt. Mặt khác, cần quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên làm công tác phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, bởi đây chính là đội ngũ đề xuất các chủ trương, chính sách và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ giúp của Học viện đạt được những mục tiêu đề ra.

Sáu là, tăng cường thực hiện kiểm định, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường ứng dụng đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các khâu sử dụng và bổ nhiệm cán bộ.

Việc đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cần gắn kết với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Do đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng cơ chế và phương án kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý; xây dựng và hoàn thiện các quy trình đào tạo, bồi dưỡng, gắn đào tạo với quy hoạch, bố trí, sử dụng, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trước khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Có như vậy, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mới có thể đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị sử dụng cán bộ và tăng cường động lực học tập, nghiên cứu của cán bộ, học viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bảy là, tăng cường hợp tác quốc tế, giao lưu học hỏi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của các nước tiên tiến trên thế giới.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, kinh nghiệm của thế giới trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân sự cao cấp và trong nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý tiên tiến. Qua đó, ứng dụng những kinh nghiệm của quốc tế trong việc xây dựng, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng... nhằm đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành cơ sở đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín cao của khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Tóm lại, trong thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, bảo đảm giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa Trường Đảng, tăng cường tính chủ động, tích cực, tự giác của người học để thực hiện thành công lời nhắn gửi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Học viện phải phấn đấu trở thành một trường học hiện đại, bản sắc và hội nhập”. Đó cũng chính là mục tiêu phấn đấu và phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

__________________

 

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

PGS, TS Mai Đức Ngọc
Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền