Trang chủ    Cùng bạn đọc    Xây dựng Viện Nhà nước và Pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 04 Tháng 9 2020 09:17
1499 Lượt xem

Xây dựng Viện Nhà nước và Pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Viện Nhà nước và Pháp luật là Viện chuyên ngành trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với bề dày truyền thống 37 năm xây dựng và phát triển.

Tiền thân từ Tổ bộ môn Nhà nước - Pháp luật trực thuộc Ban Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (theo Quyết định số 86/QĐ ngày 13-7-1983 của Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc).

Ngày 01-01-1988, Giám đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc đã ký Quyết định số 04 về việc chuyển Tổ bộ môn Nhà nước - Pháp luật thành Khoa Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Giám đốc Học viện. Tháng 8-2005, Khoa Nhà nước - Pháp luật được đổi tên thành Viện Nhà nước và Pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, từ năm 2009 đến tháng 4-2018, Viện Nhà nước và Pháp luật có cơ cấu tổ chức gồm 3 Ban và 1 Phòng: Ban Lý luận và lịch sử nhà nước và Pháp luật; Ban Khoa học pháp lý chuyên ngành; Ban Khoa học hành chính; Phòng Hành chính - Tổng hợp - Tư liệu. Từ tháng 4-2018,thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và theo chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Học viện, trong bộ máy của Viện không còn cơ cấu các phòng, ban.

Viện Nhà nước và Pháp luật thực hiện chức năng giảng dạy về lĩnh vực nhà nước và pháp luật trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực nhà nước và pháp luật phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần tổng kết thực tiễn, hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trải qua 37 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nhà nước và Pháp luật không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng cán bộ, giảng viên cũng như chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Cho đến nay, Viện Nhà nước và Pháp luật đã và đang khẳng định được vị thế là một viện chuyên ngành đóng góp quan trọng vào thành công trong hoạt động đào tạo các hệ Cao cấp lý luận chính trị, đại học và sau đại học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực nhà nước và pháp luật uy tín của đất nước.

1. Những thành tựu trong xây dựng và phát triển của Viện Nhà nước và Pháp luật

Thứ nhất, về công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Viện Nhà nước và Pháp luật được giao nhiệm vụ giảng dạy môn Nhà nước và Pháp luật cho nhiều hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị, bao gồm:

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp: Cao cấp lý luận chính trị; cử nhân chính trị; cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức, kiểm tra, tôn giáo; các lớp bồi dưỡng.

Đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật cho cán bộ của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp ở Trung ương, địa phương của Việt Nam và nước bạn Lào.

Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy các chuyên ngành nhà nước, pháp luật cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tham gia đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho cán bộ trung, cao cấp của một số đảng bạn, nước bạn như: Đảng và Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Campuchia, Mozambique.

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, với đội ngũ18 giảng viên/26 cán bộ, viên chức trực tiếp đứng lớp, tham gia giảng dạy các hệ lớp với tổng số 309 lớp = 36.739 giờ giảng, trung bình mỗi giảng viên trong Viện mỗi năm giảng hơn 384,9 giờ giảng, vượt giờ so với mức quy định; dưới sự lãnh đạo của chi bộ tập thể Viện đã tích cực tham gia đào tạo có trách nhiệm và hiệu quả tất cả các hệ lớp theo quy định của Học viện, đặc biệt tham gia vào quá trình bồi dưỡng các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp (khóa I và II) và một số lớp nguồn của các bộ ngành địa phương. Bên cạnh đó, Viện còn tham gia giảng dạy cho các lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho cán bộ lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; các lớp bồi dưỡng giảng viên các trường Chính trị - Hành chính tỉnh của Lào.

Trong công tác đào tạo, ngoài nhiệm vụ giảng dạy đối với hệ Cao cấp lý luận chính trị, giai đoạn 2015-2020, Viện đã đào tạo được 72 nghiên cứu sinh, 983 học viên cao học;đã tổ chức bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ cho 970/983, luận án tiến sĩ cho 34/72 nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Viện tham gia giảng dạy các lớp cao học cho các chuyên ngành khác tại Học viện như Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Viện Nghiên cứu Quyền con người, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công.

Trong số học viên đã từng học tập tại Viện Nhà nước và Pháp luật, có đồng chí đã trở thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hàng chục tướng lĩnh của lực lượng Công an nhân dân; nhiều đồng chí lãnh đạo ở các bộ, ban, ngành, tỉnh ủy; là đại biểu Quốc hội...

Thứ hai, về hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với các nội dung nghiên cứu khoa học các cấp, nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra cần tiếp tục bổ sung, làm rõ và phát triển dưới góc độ khoa học nhà nước và pháp luật. Những kết quả trong nghiên cứu khoa học đã góp phần bổ sung, cập nhật những nội dung mới trong các chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Tính từ năm 2015 đến nay, Viện triển khai thực hiện đạt kết quả tốt 9 đề tài cấp bộ, cấp bộ tuyển thầu; 21 đề tài cơ sở phân cấp và Giám đốc giao nhiệm vụ. Kết quả nghiên cứu của các đề tài đã đóng góp thiết thực trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học trong giai đoạn này, như trong năm 2016-2017, Viện đã thực hiện 1 đề tài cấp bộ thuộc Đề tài khoa học cấp bộ trọng điểm, kết quả nghiên cứu của các đề tài đã có ý nghĩa rất lớn về lý luận và thực tiễn, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và đề xuất được những giải pháp sát thực trong xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị nhằm ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam. Đồng thời, Viện thực hiện 2 đề tài thuộc Đề án khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2017-2018, kết quả nghiên cứu của hai đề tài đã góp phần cung cấp những giải pháp đột phá nhằm triển khai thực 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng khóa XII xác định.Các cán bộ, giảng viên Viện Nhà nước và Pháp luật đã có hơn 162 bài viết tham gia các tạp chí quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia, cấp Học viện, cấp viện. Năm học 2016-2017, toàn Viện có trên 200 bài viết hội thảo, tạp chí, sách chuyên khảo. Hầu hết các công trình khoa học đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các công trình khoa học được nâng cao, nhiều công trình được xã hội hóa phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên trong và ngoài Học viện.Các bài viết đạt chất lượng, đăng tải trên Tạp chí và một số tờ báo lớn của Đảng và Nhà nước.Duy trì xuất bản bản tin Thông tin Nhà nước và Pháp luật theo định kỳ 3 tháng 1 số. Bên cạnh đó, Viện tham gia tư vấn kế hoạch nghiên cứu khoa học ngắn hạn, dài hạn cho Học viện; tham gia tư vấn đề tài cấp bộ tuyển thầu.

Thứ ba, về hợp tác trong nước và quốc tế.

Viện Nhà nước và Pháp luật có mối quan hệ hợp tác về nghiên cứu khoa học với cáccơ sở đào tạo trong và ngoài Học viện, các tổ chức quốc tế,như: Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Viện Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Luật gia Việt Nam, Viện Chính sách công và Pháp luật trực thuộc Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Quỹ Nafosted, chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP, Ngân hàng Thế giới (World Bank)...Các giảng viên, nghiên cứu viên của Viện thường xuyên tham gia cácHội thảo, tọađàm trong nước và quốc tế; tham gia vào Ban Soạn thảo văn bản pháp luật; góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cộng tác viên, biên tập viêncho các tạp chí chuyên ngành luật.

Các giảng viên của Viện thường xuyên tham gia các đoàn công tác, học tập hợp tác với nước ngoài như Dự án KOIKA (Hàn Quốc), JIDA (Nhật Bản), Thái Lan, Singapore, các trường đại học ở Pháp, Australia, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Mỹ, New Zealand, Na Uy, Canada, Hà Lan... Qua đó, góp phần học hỏi, mở mang về văn hóa, tư duy từ các nước phát triển đóng góp vào việc đổi mới và sáng tạo của công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng như nghiên cứu khoa học của Viện Nhà nước và Pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ tư, về công tác cán bộ.

Ban lãnh đạo Viện qua các thời kỳ đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức - cán bộ, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm đến các khâu của công tác cán bộ, từ tuyển dụng đến sử dụng, quy hoạch, đào tạo,bồi dưỡng, thựchiện chế độ, chính sách, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện Nhà nước và Pháp luật được bổ sung qua các giai đoạn và đều có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt. Nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, luôn tích cực trong các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ, công chức, viên chức luôn được ưu tiên. Tính từ năm 2015 đến nay, có 6 giảng viên của Viện đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học. Hiện nay,có 3 đồng chí đang là nghiên cứu sinh và 2 đồng chí hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Nhật Bản và Mỹ. Để phát triển nguồn giảng viên, Viện đã quan tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy thông qua việc giao bài, ấn định thời gian, góp ý, thông qua bài giảng và bố trí lên lớp.

Công tác kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy của Viện Nhà nước và Pháp luật đã được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Hiện nay, bộ máy tổ chức của Viện không còn cơ cấu các phòng, ban; Viện có đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên gồm 26 đồng chí, trong đó có 6 phó giáo sư, tiến sĩ; 10 tiến sĩ; 3 nghiên cứu sinh; 5 thạc sĩ và 3 cử nhân; có 15 đồng chí được đào tạo sau đại học, dài hạn, ngắn hạn ở các nước phát triển, như: Mỹ, Anh, Australia, Trung Quốc, Nga, Thụy Sĩ, Hà Lan, Canada, Nhật Bản, Singapore...

Viện Nhà nước và Pháp luật đã tham gia hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua do Học viện phát động, như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thi đua dạy tốt, nghiên cứu khoa học tốt”, “Phụ nữ giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”, “Giảng viên dạy giỏi”, “Dân chủ - Sáng tạo - Đồng bộ - Chất lượng”, “Văn hóa Trường Đảng”, v.v.. Đồng thời, Viện cũng đề ra các chương trình thi đua trong đơn vị nhằm tạo động lực học hỏi, phấn đấu và giao lưu cho các cán bộ, giảng viên.

Qua đó, Viện Nhà nước và Pháp luật đã nhận được những phần thưởng cao quý, như: Bằng khen của Bộ Tư pháp về Thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Bằng khen của Hội Luật gia về Thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội; Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo sau đại học 15 năm; Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong 8 năm; Chi bộ Viện đạt trong sạch, vững mạnh trong nhiều năm liền; v.v..

Đặc biệt, năm 2018,Viện được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba(Quyết định số 1235/QĐ-CTN ngày 18-7-2018 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

2. Những bài học kinh nghiệm

Qua quá trình xây dựng và phát triển, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, Viện Nhà nước và Pháp luật đã đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu sau:

Thứ nhất, chủ động phổ cập thạc sĩ và có kế hoạch đào tạo tiến sĩ để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiên cứu và giảng dạy; mạnh dạn giao nhiệm vụ (đề tài nghiên cứu; chuẩn bị bài giảng…) cho cán bộ trẻ; tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ để cán bộ, công chức, viên chức trong Viện phấn đấu, tâm huyết, phát huy tối đa năng lực, sở trường của bản thân.

Thứ hai, giữ vững nguyên tắc, nền nếp, chế độ giao ban định kỳ hàng tuần để kịp thời thông tin các chủ trương của Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc và các Vụ chức năng của Học viện; thực hiện tốt nguyên tắc ứng xử văn hóa trong Trường Đảng nhằm xây dựng bản sắc văn hóa Trường Đảng: “tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử”.

Thứ ba, cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu trong nghiên cứu, giảng dạy; nói đi đôi với làm, quy tụ, đoàn kết nội bộ, gây dựng niềm tin từ phía các thành viên đối với lãnh đạo, cũng như tạo nên không khí đoàn kết, tin cậy, đồng thuận tạo nên sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng đơn vị.

Thứ tư, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm và 5 năm, trong đó xác định trọng tâm, trọng điểm và kiên quyết trong điều hành thực hiện đúng chương trình, kế hoạch; xác định mục tiêu nghiên cứu với các kết quả cụ thể bảo đảm chất lượng để có thể xã hội hóa thành các ấn phẩm khoa học phục vụ nghiên cứu, giảng dạy; nghiên cứu khoa học phải hướng đến phục vụ công tác giảng dạy, góp phần xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật.

Thứ năm, chủ động liên kết với các ngành và địa phương nghiên cứu và thực hiện các Đề án, đề tài khoa học có tính ứng dụng cao xuất phát từ yêu cầu của địa phương; chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạyvề nhà nước và pháp luậttrong hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh.

3. Tầm nhìn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Viện Nhà nước và Pháp luật trong thời gian tới

Tầm nhìn

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về cải cách, đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp dạy - học, kỷ cương quản lý theo hướng thiết thực, với phương châm “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”, Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp tục kiên định, đứng vững trên mặt trận lý luận để giảng dạy, truyền bá, bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của đất nước; phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao phó; chủ động, tham gia tích cực vào nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về nhà nước và pháp luật, đặc biệt lý giải những vấn đề mới và cấp thiết của thực tiễn về nhà nước và pháp luật, góp phần đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, Viện Nhà nước và Pháp luật nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, tạo không khí phấn khởi, vì tập thể và trách nhiệm chung, xây dựng Viện ngày càng vững mạnh toàn diện; quy tụ, phát huy trí tuệ của các thế hệ cán bộ Viện; các nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín để tạo nguồn sức mạnh đóng góp vào sự phát triển chung của Viện Nhà nước và Pháp luật.

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển Viện Nhà nước và Pháp luật trong thời gian tới:

Một là,thực hiện tốt việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên của toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực vào việc đào tạo cán bộ của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó tập trung vào tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu các hệ đào tạo tại Học viện, liên kết với các học viện khu vực để hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đa dạng hóa các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Hai là, về công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Phát huy tinh thần chủ động của từng giảng viên, thực hiện tốt việc hoàn thiện giáo trình chuyên ngành theo tinh thần đổi mới, hệ thống, cập nhật, hiện đại và thực tiễn phù hợp với đối tượng lãnh đạo quản lý; hoàn thiện Giáo trình Nhà nước và Pháp luật theo hướng giữ vững những giá trị bền vững của những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật, đồng thời phản ánh được thực tiễn cuộc sống, bám sát nhu cầu của người học, chứa đựng những nội dung mang tính thực tiễn mới nhất về nhà nước và pháp luật trong Văn kiện Đại hội XIII,các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền, nhà nước kiến tạo phát triển và cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư... phản ánh được thực tiễn sinh động trong quá trình phát triển của đất nước hiện nay, góp phần nâng cao trình độ tư duy, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về lĩnh vực nhà nước và pháp luật.

Cùng với đó, cán bộ, giảng viên của Viện tích cực thực hiện tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo sự hấp dẫn cho các bài giảng, tăng cường khả năng tương tác giữa giảng viên và học viên; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; đồng thời bảo đảm tính kỷ cương, kỷ luật, chất lượng, hiệu quả, tạo cho học viên tiếp nhận tri thức lý luận một cách chủ động, sáng tạo, thấm nhuần thực tiễn. Việc nâng cao chất lượng giảng dạy phải thực sự trở thành động lực của từng giảng viên; mỗi giảng viên phải tự xây dựng hình ảnh của mình trước học viên qua từng bài giảng.

Ba là, về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để vừa phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; vừa góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược và chính sách, pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật chủ động tổ chức nghiên cứu làm sáng tỏ hơn nữa những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật trong bối cảnh mới, góp phần bảo vệ một cách sáng tạo, khoa học nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện thế giới có những biến đổi khó lường; đẩy mạnh nghiên cứu xu hướng phát triển mới nhất của thế giới về nhà nước và pháp luật; đi sâu nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm hay, giá trị tinh hoa mới nhất về lý luận về nhà nước và pháp luật trên thế giới; thực hiện tổng kết thực tiễn những nội dung quan trọng về lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật ở Việt Nam theo hướng nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học, tăng cường nghiên cứu dự báo, góp phần tích cực cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; để từ đó có những bổ sung, phát triển nội dung chương trình, giáo trình phục vụ tốt hơn cho hoạt động đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong thời gian tới, Viện Nhà nước và Pháp luật sẽ chủ động tăng cường cơ chế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở đào tạo luật lớn, các trung tâm, đầu mối khoa học cấpTrung ương và địa phương trong cả nước để hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo sát thực tiễn, đồng thời xây dựng tốt mối quan hệ với các Khoa Nhà nước và Pháp luật của hệ thống các trường chính trị. Thành lập các nhóm nghiên cứu về nhà nước và pháp luật với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài Viện.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Viện Nhà nước và Pháp luật; đa dạng hóa các hình thức, nội dung và đối tác trong hợp tác quốc tế, thiết lập quan hệ với các cơ sở đào tạo luật có uy tín của các nước trong khu vực và thế giới.

Thông qua các hội thảo, hợp tác nghiên cứu quốc tế, hướng đến việc công bố công trình khoa học trên các ấn phẩm quốc tế và hợp tác nghiên cứu quốc tế là một trong những hướng ưu tiên trong hoạt động nghiên cứu khoa học trung và dài hạn của Viện Nhà nước và Pháp luật. Do đó, Viện đặc biệt chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ sở nghiên cứu khoa học khu vực ASEAN, châu Á và trên thế giới về nhà nước và pháp luật.

Bốn là, về hoạt động tham mưu đề xuất ý tưởng cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Trong thời gian tới, Viện sẽ chủ động xác định những nhiệm vụ nghiên cứu, sẵn sàng đề xuất những ý tưởng có tính thực tiễn, sát hợp và thiết thực, những kiến nghị có cơ sở khoa học đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để hoạch định chủ trương, chính sách, góp phần gắn lý luận với thực tiễn. Đưa kết quả nghiên cứu thành chủ trương, chính sách là cách thức tốt nhất để Viện Nhà nước và Pháp luật nâng tầm vị thế của mình đối với quá trình phát triển chung của Học viện cũng như trong hệ thống các cơ quan nghiên cứu của đất nước.

Năm là, về xây dựng đội ngũ cán bộ. 

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Viện, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc; sâu về trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn, khoa học và sáng tạo về phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy; khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học, bảo đảm sự phát triển liên tục và vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc nỗ lực bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện, trong bối cảnh mới hiện nay, để xây dựng đội ngũ cán bộ của mình, Viện Nhà nước và Pháp luật sẽ thường xuyên mời các chuyên gia trong và ngoài nước đến phổ biến, trao đổi, cập nhật những nội dung mới về nhà nước và pháp luật, cần thiết cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy của Viện; tăng cường mời các cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự nỗ lực, quyết tâm vươn lên của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện, sự giúp đỡ, hợp tác của các cơ quan chức năng trong và ngoài Học viện, Viện Nhà nước và Pháp luật tin tưởng chắc chắn sẽ tiến bước vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

PGS, TS Trương Hồ Hải
Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền