Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:28
7733 Lượt xem

Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS ĐOÀN TRIỆU LONG

Học viện Chính trị khu vực III                                                    

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng xác định hệ quan điểm phát triển đất nước, xác định mục tiêu chiến lược, các chỉ tiêu chủ yếu, các đột phá chiến lược, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước 5 năm 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Việc quán triệt, vận dụng những quan điểm đó vào thực tiễn từng vùng, từng địa phương đặt ra cấp thiết. Từ thực tiễn miền Trung và Tây Nguyên, bài viết trình bày những quan điểm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng phù hợp với bối cảnh phát triển và hội nhập của nước ta hiện nay.

Từ khóa: Đại hội XIII, phát triển kinh tế - xã hội, miền Trung và Tây Nguyên.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền