Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát triển triết học Mác - Lênin để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:45
3909 Lượt xem

Phát triển triết học Mác - Lênin để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TS PHẠM ANH HÙNG

Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Phát triển triết học Mác để cung cấp nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho sự phát triển tổng thể toàn bộ lý luận của chủ nghĩa Mác. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu với nhận thức đúng đắn về chân giá trị khoa học của triết học Mác. Tổng kết thực tiễn, hình thành hệ thống quy chuẩn thực tiễn để đối chiếu với chân giá trị khoa học nhằm hoàn thiện hệ thống lý luận mới, góp phần làm cho triết học Mác hoàn thành nhiệm vụ là nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời chống lại sự xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác của các thế lực thù địch.

Từ khóa: chân giá trị khoa học; phát triển triết học Mác; nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền