Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tăng cường hoàn thiện chính sách dân số bảo đảm quản lý phát triển xã hội bền vững
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:53
3256 Lượt xem

Tăng cường hoàn thiện chính sách dân số bảo đảm quản lý phát triển xã hội bền vững

PGS, TS LÊ THỊ THANH HÀ

Viện Xã hội học và Phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Dân số là mục tiêu, động lực của phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời để quản lý phát triển xã hội bền vững cần quan tâm tới quy mô, cơ cấu dân số, đặc biệt là chất lượng dân số. Dân số Việt Nam hiện nay đang có nhiều biến đổi bởi tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa dân số và quản lý phát triển xã hội, những thách thức trong phát triển và quản lý dân số, bài viết gợi ý một số giải pháp định hướng chính sách dân số nhằm quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: chính sách dân số; quản lý phát triển xã hội bền vững.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền