Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giá trị bền vững của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 08:56
3114 Lượt xem

Giá trị bền vững của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

PGS, TS TRẦN MINH TRƯỞNG

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS NGÔ THỊ HẢO

Trường Chính trị Lào Cai

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - hệ giá trị được chắt lọc, bổ sung và phát triển từ các giá trị tốt đẹp của đạo đức truyền thống dân tộc và nhân loại; được soi sáng bởi thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, vì thế có giá trị phổ quát và mang tính bền vững. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sức mạnh to lớn làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ của nhân loại. Thế giới đã và sẽ tiếp tục đổi thay, nhưng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sẽ mãi trường tồn cùng dân tộc và thời đại.

Từ khóa: tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; giá trị bền vững; đạo đức học Mác - Lênin.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền